Kijk op Scherpenzeel

Vraag en antwoord

Er komen op allerlei manieren vragen binnen bij de provincie over dit project: via de telefoon, mail, facebook en andere media. Hieronder kunt u de vragen zien die we vaker krijgen en ons antwoord er op. De vragen en antwoorden van de digitale informatiebijeenkomst op 2 en 4 maart kunt u hier lezen.

Soms ook zien we uitspraken waarvan de inhoud niet altijd klopt. Ook dan reageren we.

Heeft u zelf ook een vraag? Aarzel niet en stel hem ons via kijkopscherpenzeel@gelderland.nl

 

Deze peiling is een initiatief van het college en de raad van Scherpenzeel, niet van de provincie. De peiling beperkt zich tot de vraag of inwoners van Scherpenzeel voor herindeling of voor zelfstandigheid zijn. We gaan er vanuit dat de gemeente de uitslag verwerkt in haar reactie op het herindelingsontwerp.

De provincie gaat zelf een breder onderzoek houden naar wat de inwoners van beide gemeenten, dus Scherpenzeel én Barneveld, vinden van het herindelingsontwerp? Herkennen zij zich hierin of willen ze aanpassingen? Dit onderzoek laten we door Kieskompas uitvoeren in april. De uitkomst hiervan verwerken we in het herindelingsontwerp dat vervolgens aan de Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

 

Voor de provincie is een herindeling te rechtvaardigen vanwege het (lange termijn-)belang voor de inwoners. Draagvlak is zeker belangrijk, maar een niet geheel volledig draagvlak hoeft niet doorslaggevend te zijn bij de afweging van de belangen op langere termijn.

We beschouwen de peiling door de gemeente Scherpenzeel als een methode waarop de raad input wil voor haar eigen zienswijze op het herindelingsontwerp.
Om een goed beeld te krijgen hoe de inwoners van Barneveld en Scherpenzeel denken over het herindelingsontwerp laten we Kieskompas een onderzoek uitvoeren dat veel verder gaat dan alleen de vraag of iemand voor of tegen een herindeling is.

Op die manier sluit het beter aan bij de bedoeling van deze zienswijzeperiode: een breed beeld krijgen van de meningen over het herindelingsontwerp.

Daar zijn verschillende manieren voor waar de gemeente, samen met de inwoners, zelf invulling aan kan geven. Voorbeelden zijn dorpsvisies, wijkplatforms of -begrotingen. Door het hele land zijn er gemeenten die een bepaalde vorm van zeggenschap bij de kernen hebben neergelegd. Deze ervaringen hiermee kunnen we benutten.

Het klopt dat we veel liever gewoon in gesprek waren gegaan, aan tafel, in een ruimte, elkaar in de ogen kijken. Maar niemand weet hoe lang deze maatregelen nog nodig zijn. Daarom hebben we zoveel mogelijk alternatieven aangedragen. Mensen konden op allerlei manieren hun zegje doen: op de site, aan de digitale keukentafel, bij de thema-sessies en nu in de zienswijzeperiode. 

Dat is niet juist. We willen dat de inwoners en ondernemers ook over 10 jaar in een gemeente wonen die de dienstverlening goed voor elkaar heeft, van paspoort tot rioolonderhoud; van sportvelden tot sociaal beleid. En dat die gemeente ook de belangen van inwoners en ondernemers goed kan behartigen, ook in de regio. 
Volgens het college van Scherpenzeel kan dat in zelfstandigheid; wij willen dat er goed wordt gekeken naar alternatieven:  een strategische samenwerking of herindeling. Daarom willen we alle drie goed onderzoeken.

Het zou een gemiste kans zijn als inwoners zelf daar niet over mee gaan praten, want dan wordt er over hen gepraat. En dat zou jammer zijn.

We merken dat het bereik erg hoog is: erg veel mensen hebben ons artikel gelezen en bezoeken deze site. Ook merkten we grote belangstelling voor de keukentafelgesprekken, meer dan we hadden verwacht. Waarom minder mensen zich aanmelden voor de  verschillende bijeenkomsten, dat weten we niet. Misschien interesseert het mensen toch onvoldoende? 

Het BMC-rapport geeft aan dat er voortgang geboekt is op een door de gemeente ingeslagen weg, maar niet of die weg de beste weg is en of die weg leidt tot het gewenste resultaat van een duurzaam bestuurskrachtig Scherpenzeel. Dit moet uit het variantenonderzoek blijken.

Er is ruimte voor verschillende oplossingen. Het college van Scherpenzeel geeft aan vanuit zelfstandigheid graag te willen samenwerken met anderen. Ook dat is een optie die meegenomen kan worden in het overleg, als subvariant van de optie zelfstandigheid. Ons gaat het er om dat de inwoners ook over pakweg 10 jaar nog in een gemeente wonen die de dienstverlening goed voor elkaar heeft en de belangen van de inwoners en ondernemers goed kan behartigen, ook in de regio.

Ook de minister heeft gevraagd meerdere opties te verkennen, niet alleen die van zelfstandigheid én niet alleen die van herindeling. 

In het open overleg werden drie hoofdvarianten onderzocht: zelfstandigheid (met mogelijkheid van samenwerking met andere gemeenten), duurzaam partnerschap met Barneveld en fusie met Barneveld per 1-1-2023. Binnen deze varianten zijn ook nog subvarianten mogelijk. Dit staat in alle stukken. Het argument van het college om niet aan het open overleg mee te doen omdat het niet open is, is dus onjuist.  

Deze opmerking komt uit de brief van het college van B&W aan alle inwoners van Scherpenzeel.  

Dit klopt niet. Het open overleg is gestart op 14 juli jl. en duurt tot 15 januari a.s. Een half jaar dus. Precies de maximale termijn zoals in de wet staat. De provincie heeft het college op 14 juli direct uitgenodigd voor het open overleg en op 27 juli hebben we dat verzoek herhaald. Het college wilde echter pas na twee maanden - op 10 september jl. - voor het eerst aan tafel komen. De dag daarna hebben we het college een eerste concept van het plan van aanpak voorgelegd. Van inkorting van het overleg door de provincie is dus geen sprake geweest. Het open overleg duurt nog drie maanden. Zowel Barneveld als de provincie en de minister van BZK roepen het college op – om in het belang van de inwoners van Scherpenzeel - alsnog weer aan tafel te komen. 

Deze opmerking komt uit de brief van het college van B&W aan alle inwoners van Scherpenzeel.  

Beide opmerkingen zijn onjuist. Alle inwoners worden uitgenodigd om mee te denken. En de opmerkingen van de inwoners worden meegenomen in het onderzoek. We werken drie varianten uit: zelfstandigheid, duurzaam partnerschap met Barneveld en fusie met Barneveld per 1-1-2023. Een peiling onder de inwoners welke variant de voorkeur heeft, is pas zinvol als iedereen goed geïnformeerd wordt over alle varianten en de gevolgen ervan.  

En dat is het bezwaar tegen de peiling die de gemeente gehouden heeft waar alleen de variant zelfstandigheid goed was uitgewerkt: er viel niet echt iets te kiezen. 54% van de inwoners heeft aan die peiling meegedaan. Van die deelnemers gaf 87% aan voorkeur te hebben voor zelfstandigheid. 

Cookie-instellingen