Hoe de voederbiet boeren, burgers en buitenlui verbindt en een sleutelrol speelt in natuur-inclusiev

wim Bussink 26-06-2020
15180 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Meer voederbieten en minder mais biedt flora en fauna (patrijs, haas en fazant) meer kansen. Er ontstaat een opener landschap met meer belevingswaarde voor burgers en buitenlui. Het brengt kringlooplandbouw dichterbij en geeft lagere footprints. Een project waar economie en natuur wél samengaan!

Keuzemenu ambities

Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Hengelo, Ede, Neerrijnen, Buren

Omschrijving van de ligging van het project

De positionering is in het buitengebied

Periode van realisatie van het project

2018 - 1 april 2020

De belangrijkste actoren in en rond het project

4 agrarische (boeren)bedrijven, Agruniek Rijnvallei, De Koninklijk Nederlandse Jagersvereniging, de 3 Gelderse waterschappen, Nutriëntenmanagement Instituut NMI, New Business

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Natuur-inclusieve landbouw met de voederbiet is gericht op meer en betere samenwerking in de keten rond “boeren, burgers en buitenlui”. De teelt draagt bij aan een hogere natuur- en belevingswaarde van het landschap en minder milieudruk. Monitoring laat zien dat de flora en fauna (meer wild en een hogere biomassa aan insecten) diverser en rijker is op voederbiet- dan op maïspercelen. Meer hectares voederbiet als krachtvoervervanger leidt tot lagere footprints voor CO2 en N en draagt bij aan een betere eiwitvoorziening van het eigen bedrijf en een beter bedrijfsrendement. (Het is een gewas dat minder beregening vergt dan mais en beter bestand is tegen droogte). Tegelijk is de teelt complexer dan de snijmaïsteelt en is de infrastructuur voor de teelt niet overal aanwezig. De opslag en het voeren vragen aandacht en een nauwere samenwerking tussen adviseurs, loonwerkers en veevoederspecialisten. De samenwerking met gebiedspartijen – zoals in dit project- draagt succesvol bij aan de stimulering van de voederbietenteelt.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Het project beoogt de natuur- en belevingswaarde van het landschap te vergroten met meer kansen voor flora en fauna. Tegelijk draagt het bij aan een meer circulaire economie met minder afhankelijkheid van voedermiddelen van buiten Nederland. Het is een opstap naar een verder opschaling naar een veel groter areaal voederbieten. Het is één van de weinige projecten waarin economie en natuur/milieu samengaan. In elk gebied waar de teelt van dit gewas ter (gedeeltelijke) vervanging van mais wordt toegepast, wordt het landschap opener en attractiever (het zien van wild, verder van je af kunnen kijken)!

Plan- en ontwerpproces

Om meer voederbietenteelt mogelijk te maken is meer samenwerking nodig in de keten van boer tot burger. Daarvoor is een stakeholdersanalyse uitgevoerd met belangrijke actoren (boeren, agrarische natuurverenigingen, de drie Gelderse waterschappen, toeleverend agrarisch bedrijfsleven, LTO Nederland, Friesland Campina, Provincie Gelderland). Deze onderschrijven de kansen van het gewas vanuit diverse invalshoeken. Er is een samenwerkingsstructuur tot stand gebracht die een verdere uitrol kan stimuleren. Gedurende de uitvoering zijn er diverse demodagen geweest op praktijkbedrijven om de verschillende aspecten, ervaringen en meetresultaten toe te lichten van voedermiddel tot de betekenis ervan voor de flora en fauna. Boeren die de overstap naar meer voederbieten hebben gemaakt zijn zeer tevreden en blijven het gewas telen.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Voor een verdere vergroting is blijvende aandacht nodig voor de meerwaarde c.q. voorlichting over het gewas (inclusief en een goede technische infrastructuur om het gewas te kunnen oogsten). De voorinvestering voor het telen van het gewas is hoog (teelt, opslag, vervoedering) en tegelijk zijn de mogelijke voordelen nog relatief onbekend. Een snelle realisatie van een groot areaal voederbieten in Gelderland maar ook de rest van Nederland tot mogelijk meer dan 50.000ha) vergt een landelijke partij die de teelt voor een aantal jaren adopteert. En die in eenzelfde samenwerkingsstructuur als in dit project, toewerkt naar verdere uitrol.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Als initiatiefnemer zien we graag een florerende landbouw die zoveel mogelijk voer van eigen grond haalt met een minimale milieubelasting en kan bijdragen aan een versterking van de biodiversiteit. Met dit project kunnen we beide doelen dienen en ook bijdragen aan een aantrekkelijker landschap . Dit vergroot het draagvlak in de maatschappij. Persoonlijk vind ik dat daarmee een mooi gewas terugkomt dat ik nog ken van mijn jeugd (mangels trekken) en zo het landschap diverser maakt, zeker in de zandregio’s.

Meer voederbieten en minder mais biedt flora en fauna (patrijs, haas en fazant) meer kansen. Er ontstaat een opener landschap met meer belevingswaarde voor burgers en buitenlui. Het brengt kringlooplandbouw dichterbij en geeft lagere footprints. De biodiversiteit (meer biomassa en meer soorten) is hoger op voederbietpercelen in vergelijking tot mais. Koeien zijn gek op bieten. Melkveehouders diedie de overstap hebben gemaakt blijven bieten telen.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen