Regionale Energiestrategie Rivierenland

Isabella Hol June 25, 2020
3814 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Het waardevolle rivierenlandschap - dat wordt gekenmerkt door van oost naar west meanderende rivieren, met op de hoger gelegen stroomruggen de dorpen, steden en zo kenmerkende fruit- en boomteelt, en in de nattere, laaggelegen komgebieden het landbouwareaal - vormt de basis voor de zoektocht naar ruimte voor de grootschalige opwekking van zon- en windenergie. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners hebben we, middels een aantal ontwerpateliers, gezocht naar ee

Keuzemenu ambities

Energietransitie

In de gemeente(n)

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, en Zaltbommel

Omschrijving van de ligging van het project

Het projectgebied omvat de gehele Regio Rivierenland, maar kijkt ook over de grenzen heen

Periode van realisatie van het project

2019- heden

De belangrijkste actoren in en rond het project

Acht gemeenten (raad, wethouder en ambtenaren duurzaamheid), Waterschap, Provincie, LTO, Liander, diverse energie coöperaties, RCE, samenwerkende woningcorporaties, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en VNO-NCW Rivierenland

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

In het Klimaatakkoord hebben we met elkaar afgesproken dat we de CO2-uitstoot sterk gaan verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland, waaronder Rivierenland, onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De RES Rivierenland bestaat uit een aantal componenten. Dit project betreft de grootschalige opwekking van duurzame energie met zon en wind. De impact van deze duurzame bronnen op het landschap is groot. Middels een groot aantal ontwerpateliers (lokaal en regionaal) is opgehaald waar in het landschap kansen liggen voor duurzame energie en op welke wijze duurzame energie kan bijdragen aan het versterken van het waardevolle rivierenlandschap. De opbrengsten zijn vertaald naar verhaal voor de regio, dat bestaat uit ontwerpprincipes voor zon en wind. Dit vormt de input voor de stap van Concept RES naar RES 1.0, maar biedt ook veel houvast voor het lokale beleid rondom duurzame energie. De opbrengsten van de ateliers hebben niet alleen bijgedragen aan een verhaal voor de regio, maar hebben zeker ook bijgedragen aan de bewustwording bij de deelnemers en toehoorders en inzicht in het belang van deze grote transitie.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Opmerkelijk is het verschil in denken over zon en wind. De inpassing van zonnevelden is maatwerk. Wel zijn er in de ateliers kansrijke functiecombinaties genoemd, zoals de combinatie van zon met fruitteelt. Ook bijzonder is de inpassing van zon in de veelal open komgebieden als nieuwe eendenkooien, waarmee ook een water- en natuuropgave kan worden meegenomen. Voor wind hebben de opbrengsten uit de ateliers geleid tot een drietal plaatsingsstrategieën, die de komende tijd het gesprek over de verschillende afwegingen moeten voeden. In de denkrichting ‘langs infrastructuur’ wordt de corridor A15/Betuwelijn opgepakt als aanleiding en statement om duurzame energie aan te koppelen. De strategie ‘In de kom’ gaat uit van een verdeling over de regio, waarbij de kommen de meeste ruimte en mogelijkheden bieden. De laatste denkrichting betreft het clusteren van wind en zon in enkele grootschalige energieparken, waarmee het overige landschap kan worden gevrijwaard. De locaties van de clusters hangen samen met de grootschalige bedrijvigheid in de regio, zoals Medel bij Tiel.

Plan- en ontwerpproces

Middels een groot aantal ontwerpateliers (lokaal en regionaal) is opgehaald waar in het landschap kansen liggen voor duurzame energie en op welke wijze duurzame energie kan bijdragen aan het versterken van het waardevolle rivierenlandschap. Deze opbrengsten zijn verwerkt tot één verhaal voor de regio, waarbij datzelfde landschap de basis vormt. Dit verhaal is gedeeld met de deelnemers van de ateliers, de acht gemeenteraden en belangstellenden, en heeft veel waardering gekregen. Het is mede daarom als onderdeel van de Concept RES opgenomen, als koersdocument richting RES 1.0.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het verhaal voor Rivierenland is een breed gedragen verhaal dat vooral wacht op een vervolg. Dit vervolg bestaat uit het meenemen van de jeugd, het aanjagen van initiatieven, de inbedding in het lokale beleid en koppeling met andere omgevingsvraagstukken en het concretiseren van zoekgebieden, waarmee de bijdrage van de Regio Rivierenland aan het Klimaatakkoord én het Gelders Energie Akkoord groeit.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Samen met Ziegler Branderhorst en procesbegeleider Willem van Wingerden, heeft Feddes/Olthof de ruimte ateliers begeleid en de opbrengsten hiervan verwerkt tot een verhaal voor de regio. Dit verhaal wordt breed gedragen, inspireert en wacht vooral op een vervolg.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings