Rivier in de Stad - Zutphen

Gertrude Lebbink June 23, 2020
5728 keer bekeken 0 comments

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Rivier in de Stad is een gebiedsprogramma gericht op de beleving van de stad Zutphen en de rivier de IJssel. Met verschillende projecten worden verbindingen gelegd tussen de binnenstad van Zutphen, de IJssel en wijk De Hoven.

Keuzemenu ambities

Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Zutphen

Omschrijving van de ligging van het project

Het programmagebied is in het westen afgebakend door de bebouwing van De Hoven inclusief de dorpsranden en het rivierfront. Aan de oostkant loopt het plangebied vanaf de Noorderhaven tot en met de Vispoorthaven.

Periode van realisatie van het project

Vanaf 2013 tot nu

De belangrijkste actoren in en rond het project

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, ProRail, Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Zutphen en Wijkraad De Hoven

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Doel van het programma: het stimuleren van stedelijke recreatie en toerisme, grotere waterveiligheid en meer ruimtelijke kwaliteit. Door de natuur, de historie en het water beter te benutten, legt Rivier in de Stad een link tussen verleden, heden en toekomst. Bij het bepalen en ontwerpen sluiten we zoveel en zo zichtbaar mogelijk aan bij historische identiteitsdragers. De gerealiseerde projecten binnen Rivier in de Stad hebben het gebied een kwaliteitsimpuls gegeven. De IJsselbrug is gerenoveerd en voorzien van trappartijen naar de kade en de uiterwaarden. De nieuwe duurzame verlichting verandert mee met de seizoenen en is daarmee een karakteristiek object. Een trap maakt de Tichelbeeksewaard toegankelijk en versterkt de recreatieve verbinding met het omliggende landschap en woonbuurt De Hoven. In de Tichelbeeksewaard is een netwerk van paden aangelegd met mooie rust- en zitplekken. Vanaf het stadsbalkon hebben bezoekers zicht op het schitterende stadsfront van Zutphen. Door de realisatie van een parkeergarage bij het station (P+R) kon het parkeren op de benedenkade aan de IJssel verdwenen. De IJsselkade is nu een heerlijke groene plek om te wandelen en fietsen, gecombineerd met cultuurhistorie en waterveiligheid. Samen met de nieuw ingerichte Tichelbeeksewaard is zo een rivierpark ontstaan vlakbij de binnenstad. Ook de Marspoortstraat en Groenmarkt zijn opnieuw ingericht. Ze vormen een mooie verbinding tussen binnenstad en de heringerichte IJsselkade, maar zijn ook zelf een fijne verblijfsplek in de stad. Met de komst van de rondweg N345 rondom De Hoven en de wijk De Teuge is voorzien in een groene dorpsrand De Teuge. De ontwikkeling van een goede overgang naar het landschap staat hier centraal. Samen met bewoners is hier al een groene, avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek gerealiseerd. De plek nodigt uit tot sport,- spel en beleefactiviteiten en is ook toegankelijk voor minder validen.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Highlights in de uitgevoerde projecten zijn er te over. Zoals de in de dijk geïntegreerde trap met een daarboven uitstijgend uitkijkpunt bij de Hoven. En de nieuwe fiets-wandelverbinding die aan het oostelijk deel van de boog- en de hefbrug is gehangen, met misschien wel de langste bank van Europa. Ook de IJsselkade, die een metamorfose heeft ondergaan van parkeerplaats naar flaneer- en verblijfsboulevard met veel groen in plaats van steen. Of de herkenbare entree van de stad via de Marspoortstraat naar het veelgebruikte horecaplein Groenmarkt. Maar ook het ingetogen natuurgebied van de Tichelbeeksewaard, met stijlvolle zitelementen op de zomerdijk en per zitplek een verwijzing naar de historie. Dit gebied is zo ingericht dat ook minder validen hier heerlijk een rondje kunnen maken in de natuur. Ten slotte noemen we nog de speeltuin ten zuiden van de Hoven, die samen met bewoners is ontworpen voor natuurlijk spelen.

Plan- en ontwerpproces

Van 2007 tot 2012 is in de processen voor de IJsselsprong, Noorderhaven en de Binnenstadsvisie integraal ontworpen aan de Hoven, de uiterwaarden en de IJsselkade. Daarna is in 2013 de uitvoering gestart van 8 projecten. Steeds zijn in de voorbereiding van de uitvoering ontwerpers ingezet en is uitgebreid gecommuniceerd en samen geschetst en ontworpen met bewoners en ondernemers. Omdat veel projecten in en aan de rivier liggen, is er ook intensief samengewerkt met de waterschappen en Rijkswaterstaat. ProRail was een belangrijke partner waar het ging om de brug. Want op de pijlers van de stadsbrug liggen zowel de verkeersverbinding tussen de Hoven en de binnenstad als het spoor. Bij de uitvoering van de projecten is steeds aandacht geweest voor de integrale beeldkwaliteit. Dit door het instellen van een programmateam, waarin de projectleiders zorgden voor afstemming over ontwerp, aanbesteding en uitvoering. Voorafgaand aan de start van het programma is een gebiedsplan gemaakt en in de beginfase een kwaliteitskompas. Hierdoor zijn de projecten zichtbaar familie van elkaar in ontwerp en materiaalgebruik.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Een groot deel van de IJsselkade heeft inmiddels een nieuwe groene inrichting gekregen. Binnenkort start het tweede deel van de herinrichting van de kade. Dit loopt vanaf het waterwerk tot aan de IJsselbrug. Langs de IJssel komen onder andere riviertrappen. Deze trappen vormen niet alleen een mooie plek om te verblijven aan het water, maar geven de rivier ook iets meer ruimte bij een hoge waterstand. De aanbesteding van deze fase vindt plaats in de tweede helft van 2020. De komst van rondweg N345 – De Hoven biedt kansen voor de herinrichting van de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk. In overleg met bewoners is een ontwerp gerealiseerd dat voorziet in een dorpse weg met respect voor het eeuwenoude karakter van deze straat, in klinkerbestrating die doorgaand verkeer ontmoedigt en verder voorziet in laanbomen. Uitvoering volgt na de aanleg van de rondweg in 2021. Rondom de Hoven ontwikkelen we een netwerk van fiets- en wandelpaden. Dit routenetwerk vergroot de leefbaarheid van de wijk De Hoven en legt een recreatieve verbinding tussen Zutphen en de Veluwe. Daarnaast zorgt het netwerk voor een recreatieve verbinding met het IJssellandschap met zijn hoge cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden. Dit project is inmiddels gestart. De fietsroute is begin 2021 klaar, rond de zomer van 2021 volgt een klompenpad.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Programmamanager Laura van der Poel en adviseur ruimtelijke ordening Arjan Groen zijn vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van dit gebiedsprogramma. Zelf ben ik sinds 2017 betrokken en heb ik als programmasecretaris een meer verbindende en coördinerende rol. Als team willen wij Zutphen nog mooier maken dan het al is.

Bijzonderheden

Bijzonderheden lagen in de complexheid van het gebied. Namelijk in en langs de rivier (waterveiligheid én natuur) en op een aantal vitale verkeersaders. Er is heel veel inspanning van alle partijen gaan zitten in het goed motiveerbaar dimensioneren van waterkeringen en het samen voor elkaar krijgen van de juiste vergunningen (water, natuur, stikstof). En ook in de veiligheid en duurzaamheid van de constructies en het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden voor spoor, verkeersbrug en centrumring. Daarnaast bleken projecten ook technisch complex: de grondstructuur was niet goed in kaart beschikbaar. Dat vroeg flexibiliteit bij de uitvoering.

Images

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings