Graaf Hendrikstraat, Braamt

Wander van Beek 20-05-2020
20947 keer bekeken 0 reacties

Dit zijn de projecten die zijn ingediend voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 met als titel 'Brede blik op ruimte'. Projecten waar we als Gelderlander trots op mogen zijn.

Wil je weten welke projecten genomineerd zijn? Klik dan hier.

Door de bouw van 16 nieuwe woningen en de herinrichting van de openbare ruimte heeft het straatbeeld van de Graaf Hendrikstraat in Braamt een ware metamorfose ondergaan. Corporatie en gemeente hebben in samenhang een plan gemaakt vanuit de gezamenlijke ambitie duurzaam en circulair te ontwikkelen.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Montferland

Omschrijving van de ligging van het project

Braamt is een kleine kern met circa 700 inwoners in de gemeente Montferland. Braamt ligt enkele kilometers ten zuiden van de A18 en direct naast de doorgaande weg weg van ’s-Heerenberg naar Doetinchem.

Periode van realisatie van het project

2018 - 2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

Gemeente Montferland, Woningcorporatie Plavei, omwonenden, dorpsraad Braamt, bureau ontwerp & omgeving, NTR, Optimum Plus

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

Aan de graaf Hendrikstraat hebben 10 sociale huurwoningen plaatsgemaakt voor 16 energieneutrale sociale huurwoningen. De ontwikkeling draagt daarmee bij aan diverse doelstellingen van de gemeente waaronder: Focus verleggen naar transformatielocaties en de verjonging van de bestaande woningvoorraad; het vergroten van het aanbod levensloopbestendige woningen. Er zijn 12 levensloopbestendige woningen ontwikkeld en 4 gezinswoningen. Het vergroten van de leefbaarheid in kleinere kernen, onder meer door naar aard en schaal woningen toe te voegen en bewoners te betrekken bij de (lokale) planvorming. Ervaring opdoen met circulaire toepassingen. De biodiversiteit vergroten dmv vergroening, aanplanting diverse planten en het aanbrengen van voorzieningen voor vogels (mussen, gierzwaluwen en vleermuizen). De energietransitie stimuleren. In de woningen zijn onder meer de volgende duurzaamheidsmaatregelen getroffen: De woningen zijn gasloos en Nul op de Meter; er zijn zonwerende voorzieningen aangebracht tegen opwarmen; Sloopmaterialen zijn elders hergebruikt (zoals een 2e leven van de dakpannen); Er is een hoge GPR score van 8,4. Een energiecoach van Plavei heeft de nieuwe bewoners begeleidt in het omgaan met een nul-op-de-meter woning. Wonen in een zo'n energiezuinige woning is namelijk even anders dan dat men gewend is. Ook gaf de energiecoach bewoners energiebesparingstips en inzicht in de energieopwekking van de woning.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

In aansluiting op de realisatie van de nieuwe huurwoningen is de straat heringericht. In samenwerking met een landschapsarchitect, bureau NTP en omwonenden is een brainstormsessie gehouden over mogelijke circulaire toepassingen. De circulaire keuzes die uiteindelijk zijn gemaakt in dit project zijn: keuze voor het C4C-concept als straatstenen waarbij de afweging is gemaakt tussen circulair en duurzaam, uitstraling en kosten. Het C4C-concept kwam hierbij als beste keuze naar voren; er is een combinatie Stratenmakers Braamt opgezet waarbij de stratenmakers uit Braamt zelf de straat bestraten (lokale betrokkenheid, CO2-reductie); aanleg van een waterinfiltratiezone met speelzone waar jong en oud samen kunnen komen in de buurt (sociale duurzaamheid); verplaatsen van de bomen in de waterinfiltratiezone in plaats van deze te kappen; hergebruik van betonstraatstenen binnen het zelfde project (CO2-reductie door just-in-time delivery; geen opslag, geen vervoer maar op de locatie zelf direct hergebruikt, hergebruik materialen/upgraden materiaal); bankjes voor de huizen worden gemaakt van uitkomende betonbanden (zichtbare circulaire toepassingen, hergebruik/upgraden materialen).

Plan- en ontwerpproces

Woningcorporatie Plavei en de gemeente Montferland hebben al in vroeg stadium de plannen in samenhang ontwikkeld vanuit een gezamenlijke ambitie om duurzaam te ontwikkelen en daarbij ervaring op te doen met circulaire toepassingen. Voor de bouw van de woningen is een selectiecommissie opgericht. De commissie, bestaande uit onder meer inwoners uit Braam heeft meegedacht- en beslist over de nieuwbouwplannen. Aannemer Optimum Plus bouwde de woningen. Daarnaast was er een leefbaarheidscommissie, die bestond uit buurtbewoners. Zij waren ten tijde van de leegstand, sloop en nieuwbouw de oren en ogen in de wijk. Deze commissie kwam verschillende keren bij elkaar en hield Plavei op de hoogte van wat er speelde in de wijk. De verschillende ideen voor de (circulaire) herinrichting van de Graaf Hendrikstraat zijn ook voorgelegd en besproken met bewoners en de dorpsraad van Braamt. Het ontwerp is voorgelegd aan de dorpsraad en aan de bewoners. Er zijn een aantal keuzes gemaakt door de bewoners die vervolgens zijn aangepast in het ontwerp.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Het project is deels ingestoken als pilot project om ervaringen op te doen met circulair werken. Aan deze en andere doelstellingen is invulling gegeven door de realisatie van het project. De woningen die zijn opgeleverd zijn kwalitatief hoogwaardig en all-electric dus toekomstbestendig voor de komende 50 jaar (voor zover nu te overzien). Een uitdaging wordt nog om de toekomstige elektrische vervoersmiddelen en afvalstromen van bewoners goed te faciliteren.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Planbegeleiding van de gemeente (beleid, bestemmingsplan, overeenkomst, interne afstemming)

Bijzonderheden

Tijdens archeologisch onderzoek zijn resten gevonden van een nederzetting, daterend uit de 14e eeuw.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen