Juryprijs: 14. Herstructurering tuinbouw in de Bommelerwaard

anoniem
1 reacties

De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 is afgerond. Op 18 december werden de winnaars bekend gemaakt. Hieronder lees je in het juryrapport wie dat zijn.

In de tuinbouwherstructurering komen alle ambities uit de omgevingsvisie samen: concentratie van toekomstbestendige tuinbouw zorgt voor een beter economisch klimaat voor ondernemers, de verkeersveiligheid voor inwoners en bereikbaarheid van tuinbouwbedrijven is verbeterd en het is aangenamer wonen.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Economisch vestigingsklimaar
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Zaltbommel en Maasdriel

Omschrijving van de ligging van het project

in de Bommelerwaard tussen de rivieren Maas en Waal

Periode van realisatie van het project

2011-2024

De belangrijkste actoren in en rond het project

tuinbouwondernemers, grondeigenaren, inwoners, gemeenten, dorpsraden, capreton, waterschap, provincie

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

PHTB heeft van haar ‘founders’ drie hoofddoelstellingen meegekregen: • de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in alle benoemde intensiveringsgebieden duurzame toekomstmogelijkheden te laten behouden dan wel te geven (schaalgrootte, functionele inrichting, bereikbaarheid, landschappelijke inpassing, energie en water); • de deelgebieden en haar omgeving voor bewoners leefbaar te houden dan wel leefbaarder te maken; • de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten in de deelgebieden en de Bommelerwaard als geheel te versterken en te benutten. Deze doelen hangen nadrukkelijk met elkaar samen, omdat de aanwezigheid van glastuinbouw- en paddenstoelenbedrijven een grote impact heeft op de verkeersintensiteit en –veiligheid, en op de ruimtelijke kwaliteitsbeleving van het gebied. De uitvoeringsopgave van PHTB bestaat uit activiteiten die deze doelen moeten verwezenlijken. Deze activiteiten vallen in grote lijnen uiteen in: • de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt; • de aanleg van groen-, water- en infrastructurele werken. Hoofddoel 1: Herstructurering tuinbouw De realisatie van de herstructurering vordert gestaag. Uiteraard is de uiteindelijke realisatie van de glasuitbreiding afhankelijk van de marktontwikkelingen. • Ongeveer 75% van de oude kassen is inmiddels gesloopt (einddoel 85,2 ha in 2024) • Ongeveer 33% aan nieuwe kassen is gebouwd in intensiveringsgebieden (t.o.v. van einddoel 343,7 ha in 2024) Hoofddoelen 2 en 3: verbeteren leefbaarheid en versterken landschap Diverse infrastructurele werken (vrij liggende fietspaden en verbetering/ verbreding wegen) zijn tot op heden gerealiseerd (zo’n 33% van de 35 km in 2024). Van de water- en groenwerken zijn tot op heden iets meer dan de helft van 28,8 km (in 2024) aan waterberging, landschappelijke inpassing en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Van oudsher is de Bommelerwaard een relatief arm gebied tussen de rivieren Maas en Waal. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de tuinbouw zich bij de dorpen (aardbeien, champignons). Dit zette decennia door in een verdere ontwikkeling van de glastuinbouw (met name chrysanten) in het gebied, met als resultaat een grootschalige expansie in open gebied en lichtuitstraling (hinder omwonenden). Tijd om orde op zaken te stellen… Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) kreeg de opdracht om de herstructureringsopgave voor de tuinbouw uit te voeren door samen met het tuinbouwbedrijfsleven en de burgers in de Bommelerwaard projecten mogelijk te maken. De focus ligt daarbij op: - ontwikkelperspectief voor de tuinbouw (door middel van duurzame concentratie – triple P) - leefbaarheid (wonen, werken, verkeersveiligheid in en rond de intensiveringsgebieden) - het landschap in de Bommelerwaard (herstel karakteristieken, meer groen in plaats van glas, biodiversiteit, water, het vrijwillig amoveren van glas naar de intensiveringsgebieden en die landschappelijk inpassen en zo bijdragen aan de recreatieve waarde van de Bommelerwaard). Tuinbouwontwikkeling In de Bommelerwaard zijn zeven intensiveringsgebieden aangewezen die bedoeld zijn voor toekomstbestendige tuinbouwontwikkeling. Hier kunnen tuinbouwbedrijven zich grootschalig en duurzaam ontwikkelen. Buiten deze gebieden is het beleid gericht op vrijwillige verplaatsing (of sanering). Het PHTB begeleidt de tuinders bij hun ontwikkeling en de optimale benutting van de intensiveringsgebieden en ziet toe op een goede landschappelijke inpassing en verkeersveiligheid, inclusief beheer en onderhoud. Leefbaarheid De bedrijvigheid in de Bommelerwaard zorgt voor veel werkgelegenheid, maar genereert ook veel (vracht)verkeer. In het Provinciaal Inpassingsplan is een verkeersvisie opgenomen die aangeeft waar verbreding of aanleg van wegen, fietspaden (“geen tuinbouwvrachtverkeer en schoolfietsverkeer over hetzelfde asfalt”) en rotondes de Bommelerwaard veiliger maakt. Hierdoor wordt wonen en werken in de Bommelerwaard prettiger én verkeersveiliger. En de bereikbaarheid van de tuin- bouwbedrijven verbeterd. Deze verbeteringen worden in het kader van de herstructurering gerealiseerd. Landschap De Bommelerwaard maakt deel uit van het rivierenlandschap. Een landschap met dijken, bebouwde oeverwallen en open kompolders. In het Provinciaal Inpassingsplan is aandacht voor het herstel van en/ of meer ruimte voor openheid en oude landschappelijke elementen, zoals zijvingen, dijken en wielen. De intensiveringsgebieden zijn landschappelijk ingepast door de aanleg van robuuste groenstroken, watergangen en natuurvriendelijke oevers. Inwoners en recreanten in de Bommelerwaard kunnen meer genieten van een ‘compleet’ landschap waar de tuinbouw onlosmakelijk mee verbonden is. Het projectbureau is een openbaar lichaam waaraan de provincie Gelderland, gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en waterschap Rivierenland deelnemen. Met alle betrokken partijen werken we binnen de tuinbouwherstructurering aan een gebied dat geschikt is voor ‘triple P’ (people, planet, profit): een toekomstbestendige tuinbouw, een leefbaar klimaat voor omwonenden middels landschappelijke inpassing én goede verkeersveiligheid.

Plan- en ontwerpproces

Binnen het PIP (Provinciaal Inpassings Plan) zijn de drie hoofddoelen van de tuinbouwherstructurering geformuleerd. Per doel is een plan van aanpak opgesteld die afgestemd is met de betrokken partijen en hun jaarplannen (gemeenten, provincie, waterschap). Gedurende het opstellen en gereed komen van het plan van aanpak zijn per kern gebiedsavonden (participatie) gehouden en is er regelmatig overleg met de dorpsraad en sector. Meer informatie over de werkprocessen is op te vragen.

Ambities en opgaven voor de toekomst

De herstructurering loopt tot uiterlijk eind 2024. Zo spoedig mogelijk hopen we alle publieke opgaven af te ronden. De grootste uitdagingen liggen daarbij op het motiveren van private partijen om bereid te zijn tegen marktconforme voorwaarden mee te werken aan het landschappelijk inpassen van de tuinbouwgebieden. En voor de rotondes hebben we nadrukkelijk te maken met het stikstofvraagstuk en zeldzame flora en fauna. Een andere grote uitdaging is om met het afbouwen van de gemeenschappelijke regeling dat kader te implementeren wat succesvol verder kan bijdragen aan de herstructurering en verduurzaming van de tuinbouwgebieden. Is daar voldoende ruimte voor de sector, hoe kunnen we die gebieden zo optimaal mogelijk benutten. Welke partijen werken daartoe op welke wijze actief aan samen? Want eigenlijk is herstructurering nooit af. We hebben een enorme inhaalslag gemaakt, en als Bommelerwaard is het nu de kunst om bij te blijven. De Bommelerwaard mooi en leefbaar te houden. En haar tuinbouwsector in alle opzichten een duurzaam perspectief te kunnen bieden. Zodat die vervolgens wederkerig haar toegevoegde waarde voor de Bommelerwaard waar kan blijven maken. Herstructurering: van verkrampte tegenstellingen naar een gezamenlijke duurzame toekomst!

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

Zelf ben ik, Vivienne van Jaarsveld, communicatieadviseur bij PHTB. Teun Biemond is de directeur en drijvende kracht achter het projectbureau.

In de bijlage leest u meer over de focus van de tuinbouwherstructuring, haar doelen en de reeds gerealiseerde projecten. 

Afbeeldingen

Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Teun Biemond 29-10-20 om 8:59

Een buitengewoon uitdagend project om voor te mogen werken. Kilometers kasgevels hebben het buitengebied verlaten waardoor de komgronden weer mooi open zijn. De verkeersveiligheid is met vrijliggende fietspaden enorm verbeterd. De duurzaamheid van de tuinbouw loopt voorop in Nederland met een collectief waterzuiveringssysteem. Samen met de natuurvriendelijke oevers een boost voor het waterecosysteem. En her en der begint de landschappelijke inpassing ook al haar pracht te vertonen. Bommelerwaard en tuinbouw: een parelachtige combinatie!

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.